Friday, December 18, 2009

Al-I'-roob 'An Qawaaidi l-I'-roob

Kitab kedua yang saya ingin perkenalkan adalah sebuah kitab kecil yang bertajuk; al-I'-roob 'An Qawaaidi l-I'-roob, karangan Ibnu Hisyam An-Nahwiy, seorang pakar dalam ilmu Nahu, yang merupakan anak murid kepada Imam Abi Haiyaan al-Andalusiy, pengarang kitab tafsir al-Bahru l-Muhiit.

Kitab ini merupakan pra kitab Murghni l-Labiib. Ia dikarang oleh beliau, sebelum beliau mengarang kitab Murghni l-Labiib. Oleh kerana itu, isinya, menggambarkan idea yang terkandung dalam kitab Murghni. Oleh itu, disyorkan membaca kitab kecil ini dahulu sebelum mendalami Murgni.

Kitab al-I'-roob ini membentangkan mengenai jenis-jenis ayat, yang mempunyai mahal (kedudukan) dalam i'-rob, dan yang tidak mempunyai mahal dalam i'-rob. Ia juga mensyarahkan beberapa makna huruf dan isim. Juga beberapa perkara lain yang perlu diketahui dalam Nahu Bahasa Arab.

Bagi saya, sekalipun ia amat ringkas, tetapi banyak isi yang boleh diambil istifadah. Tetapi membacanya memerlukan anda memiliki sekurang-kurangnya sekebuk ilmu Nahu dahulu. Wallahu A'-lam.

الإعراب عن قواعد الإعراب

No comments: