Friday, February 17, 2006

Farsyit Turoob - Rasmus Syakli Bilhuruuf

Farsyit turoob…yadhummunii….
Wahuwa ghitooie…
Haulir rimaal…taluffunii…
Bal min waraaie…
Wal lahdu yahkii zulmatan…
Fihabtilaaie…
Wan nuuru khotto kitaabahuu…
Unsi liqaaie..(2x)

Farsyit turoobu yadhummuni….
Wahuwa ghitooie…
Haulir rimaalu taluffuni…
Bal min waraaie…
Wal lahdu yahkii zulmatan…
Fihabtilaaie…
Wan nuuru khotto kitaabahuu…
Unsi liqaaie..(2x)

Wal ahlu aina hanaanuhum
Baa'uu wafaaie (3x)
Was sohbu aina jumu'uhum
Taraku ikhooie…(3)

Wal maala aina hamaauhu,
Soora waraaie
Wal ismu aina bariikuhuu,
Bainas sanaaie,
Hazihi nihaayatu haali,
Farsyit turoob.

Farsyit turoobu yadhummuni….
Wahuwa ghitooie…
Haulir rimaalu taluffuni…
Bal min waraaie…
Wal lahdu yahki zulmatan…
Fihabtilaaie…
Wan nuuru khotto kitaabahuu…
Unsi liqaaie..(2x)

Walhubbu wadda'a syauqahu,
Wa bakaa risaaie, (3x)
Wad dam'u jaffa masiiluhu,
Ba'dal bukaaie (3)

Wal kaunu dooko diwus'ihi,
Dookot fadooie,
Fallahdu sooro bijussati,
Ardi samaaie,
Hazihi nihaayatu haali,
Farsyit turoob.

Wal haufu yamla-u ghurbatii,
Wal huznu daaie,
Arjus sabaata wa innahu
Qasaman dawaaie,
war rabba ad'uu mukhlison,
anta rajaaie,
abghii ilaahi jannatan,
fihaa hanaaie.

War rabba ad'uu mukhlison,
anta rajaaie,
abghii ilaahi jannatan,
fihaa hanaaie.

War rabba ad'uu mukhlison,
anta rajaaie,
abghii ilaahi jannatan,
fihaa hanaaie.

No comments: