Wednesday, May 19, 2010

At-Tashiil Li 'Uluumi t-Tanziil

Baru-baru ini saya membeli dan cuba-cuba membaca sebuah kitab yang bernama (At-Tashiil Li 'Uluumi t-Tanziil), sebuah kitab tafsir, karangan al-'Allaamah al-Haafiz al-Mufassir Muhammad bin Ahmad bin Juziy al-Kalbiy al-Ghornaa-thii al-Andaluusiy, yang dilahirkan pada tahun 693 hijrah dan wafat pada 741 hijrah. Atau dikenali dengan nama tafsir ibnu juzziy. Kitab ini kali pertama saya dengar ketika terlihatkan jadual pengajian Syeikh Muhammad Ibrahim al-Kataaniy.

Kitab ini bagus untuk semua penuntut ilmu, kerana ia mempersembahkan intipati yang sangat penting dipegang bagi mubtadi-iin (pemula) seperti kita. Saya memetik sedikit isi yang dinyatakan oleh pengarang dalam khutbah kitabnya seperti berikut. Beliau memilih manhaj tafsir yang ringkas, namun menghimpunkan banyak seni ilmu, itu setelah dilakukan penapisan dan mengerat yang berjela-jela dan memaparkan hanya yang intipati utama. Beliau meringkas ungkapan, dan mengelakkan pengulangan.

Beliau juga menambah beberapa poin dan isi penting yang tidak didapati dari kitab lain, kerana ia adalah dari beliau sendiri. Juga beliau menjelaskan permasalahan, dan meleraikan simpulan yang mengganggu pemahaman penuntut. Beliau melakukan tahqiq kepada kalam mufassirin, memilih yang sahih selamat daripada yang bermasalah, membezakan yang rajih dan kuat daripada yang marjuh dan lemah.

Di dalam tafsir ini, kita akan mendapati beliau menyusun dua mukaddimah sebelum memasuki kepada tafsir ayat dan surah. Mukaddimah ini bagi saya memaparkan intipati yang sangat penting. Mukaddimah pertama mengandungi 12 bab, setiap bab mewakili satu bidang ilmu yang penting, yang mempunyai kaitan dengan pemahaman kitab al-Quran, iaitu pertama mengenai sejarah penurunan al-Quran, kedua mengenai makkiiyah dan madaniiyah, ketiga mengenai makna dan ilmu yang terkandung dalam al-Quran, keempat mengenai seni ilmu yang berkaitan dengan al-Quran, kelima mengenai sebab khilaf di kalangan mufassiriin, keenam mengenai nama-nama para mufassirin dan tobaqatnya, ketujuh mengenai nasakh dan mansukh, kelapan mengenai qiraat, kesembilan mengenai waqaf dalam bacaan al-Quran, kesepuluh mengenai fasohah, balaghah dan adawat bayan, kesebelas mengenai i'-jaaz al-Quran dan yang keduabelas mengenai kelebihan al-Quran.

Mukaddimah kedua adalah himpunan lafaz terpilih dan dijelaskan maknanya. Ini kerana lafaz-lafaz ini didapati berulang banyak kali di dalam al-Quran, maka ia dikumpulkan dan dinyatakan di dalam mukaddimah kedua ini supaya tidak perlu dinyatakan berkali-kali di dalam tafsir nanti. Bahkan ia memudahkan untuk dirujuk dan dihafal.

Setelah saya membaca kedua-dua mukaddimah dan masuk membaca tafsir surah al-Faatihah juga beberapa ayat awal surah al-Baqarah, saya mendapati kitab ini sangat baik dibaca bagi pemula, kerana ia dikarang oleh seorang mufassir yang juga merupakan seorang al-haafiz, seorang yang mendalami bukan sahaja al-Quran bahkan hadis, dan beliau meneliti sekian banyak kitab tafsir, menekuni dan memilih intipatinya. Ini dinyatakan dalam mukaddimah beliau.

التسهيل لعلوم التنزيل

No comments: